Grono pedagogiczne

Brygida Jakubowska

Nasz zespół wychowawczy opiekuję się przedszkolakami z dużym zaangażowaniem i składa się z wykwalifikowanych pedagogów polskich i niemieckich:

Christiane Petersen
Dominika Ignaczak
Zarząd

Zarząd przedszkola, wybierany podczas zebrania członków naszego stowarzyszenia (inicjatywy rodziców), zajmuje się wszystkimi bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy i funkcjonowania placówki. Kadencja członków Zarządu trwa rok lub dwa lata.

W skład obecnego Zarządu na rok 2017/2018 wchodzą:

 • Emilia Bustamante
 • Margarete Arlamowski
 • Jasna Avdic

Do zadań Zarządu należy:

 • administracyjne zarządzanie przedszkolem
 • nadzór finansowy
 • współpraca z Ministerstwem Edukacji, instytucjami społecznymi i stowarzyszeniami
 • praca publiczna
 • przyjęcia nowych członków (w porozumieniu z gronem pedagogicznym)
 • sprawy personalne
 • koordynacja pracy placówki
 • organizacja imprez początek strony

Rodzice

Rodzice są współgospodarzami naszego przedszkola. Wszystkie ważne sprawy dotyczące jego działalności są omawiane podczas zebrań rodzicielskich. Zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola stanowi podstawę jego egzystencji.

Rodzice przejmują też niektóre codzienne obowiązki związane z funkcjonowaniem placówki, np. zakupy, drobne naprawy oraz krótkie dyżury w przedszkolu podczas nieobecności wychowawczyń, spowodowanej chorobą lub udziałem w szkoleniach.

Współpraca z rodzicami obejmuje również:

 • wspólne urządzanie pomieszczeń
 • wspólną organizację przyjęć świątecznych
 • współudział w projektach
 • gotowość pomocy
 • wspólne rozwiązywanie ewentualnych konfliktów początek strony

Jakość pracy pedagogicznej

W zapewnieniu należytej jakości pracy pedagogicznej opieramy się na:

 • koncepcji pedagogicznej
 • konkretnie wyznaczonych celach działań pedagogicznych
 • regularnej analizie sytuacji
 • rocznych wynikach ankiet (dotyczących dwujęzyczności)
 • ciągłym dokształcaniu wychowawczyń:
  • kurs Literacy (Schulreferat der Stadt München)
  • dwuletni kurs KIKUS (organizacja nauki dzieci wielojęzycznych)
  • wykłady w VHS München dot. dwujęzyczności
  • kurs Faustlos (antyagresja wśród dzieci)

Ponadto korzystamy z fachowych porad wydziału oświaty miasta Monachium. początek strony